Algemene voorwaarden Styr Academy

Begrippen

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van STYR.
  STYR: STYR Publisher B.V. (KvK nr. 86056123)
 • Deelnemer: degene die aan een training of leergang van STYR deelneemt
 • Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst (wil) sluit(en) met STYR.
 • Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
 • Offerte: ieder aanbod van STYR tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen STYR en een Opdrachtgever.
 • Partijen: STYR en Opdrachtgever tezamen.
 • Schriftelijk: per brief op per e-mail.
 • Algemeen
  De prijzen die bij de trainingen en de leergang vermeld staan:
  gelden per deelnemer;
 • zijn inclusief trainingsmateriaal
 • zijn exclusief BTW;
 • zijn exclusief eventuele arrangements- en  verblijfskosten;
 • gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Betalingen

Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbe-drag betalen. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de training(en) worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de training(en) vervalt de financiële verplichting ten opzichte van STYR niet. Na die vervaldag en indien na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn nakoming uitblijft, treedt de wettelijke rente in werking en wordt deze berekend over het gehele declaratiebedrag zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een an-dere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van vol-doening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Annulering

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien deelnemers hun deelname annuleren worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang: € 75,- administratiekosten;
 • bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang: 50% van de deelnamekosten;
 • bij annulering binnen 2 weken voor de eerste trainingsdag, danwel tijdens de training of leergang: de totale deelnamekos-ten.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer de opdrachtgever een andere deelnemer aan de training laat deelnemen, mits deze voldoet aan het door STYR gestelde profiel. Er zal met deze nieuwe deelnemer een telefonisch intakegesprek gevoerd worden.

STYR behoudt zich het recht voor een training of leergang te annuleren. Kosten die in rekening zijn gebracht worden gecredi-teerd. STYR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van deelnemers of hun organisatie die veroorzaakt zouden kunnen zijn door annulering van een training of een leergang.

Verschuiving


Indien deelnemers hun training of leergang willen verschuiven kan dat tot 4 weken voor aanvang kosteloos. Daarna worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • tussen 2 en 4 weken voor aanvang € 75,- administratiekosten;
 • binnen 2 weken voor aanvang 50% van de deelnamekosten.
 • Indien een deelnemer na het verschuiven van de training of leergang besluit te willen annuleren dan gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door STYR verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van STYR mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.